Πλ. Δασίου 18

Ορεστιάδα

Κινητό

6947933765

Τηλέφωνο

2552021011

Ασφάλιση αστικής ευθύνης

Η ασφάλιση των κινδύνων αστικής ευθύνης καλύπτει οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλιζομένου προσώπου προς τρίτους από μη ηθελημένες υπαίτιες πράξεις ή παραλήψεις που προκαλούν σωματική βλάβη (τραυματισμό – θάνατο) ή περιουσιακή ζημία.

Με την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή και τις αυξημένες απαιτήσεις που αυτό συνεπάγεται όσον αφορά πιθανές παραβλέψεις ή βλάβες προς τρίτους, η ασφάλιση αστικής ευθύνης καθίσταται πλέον σημαντική ανάγκη για τους περισσότερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις.

Συνεργαζόμενες Ασφαλιστικές Εταιρίες

με πλήρη επίγνωση της ασφαλιστικής αγοράς προτείνουμε το καταλληλότερο πρόγραμμα για εσάς

Γενική Αστική Ευθύνη

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο και όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, καλύπτονται οι οικονομικές υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης (Φυσικού ή Νομικού Προσώπου) έναντι τρίτων, σε περίπτωση ακούσιας πρόκλησης:
α) Σωματικών βλαβών / θανάτου
β) Υλικών ζημιών

Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Καλύπτεται η εκ του νόμου ευθύνη του ασφαλιζομένου για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημίες που είναι δυνατόν να προκληθούν από ελάττωμα των προϊόντων ή εμπορευμάτων που διέθεσε ο ασφαλισμένος στα πλαίσια της εμπορικής του δραστηριότητας και που προορίζονται και χρησιμοποιούνται από τον τελικό καταναλωτή για ιδιωτική χρήση.

Αστική Ευθύνη Εργοδότη

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του εργοδότη και των νομίμων εκπροσώπων του έναντι των υπαλλήλων του, για ατυχήματα που συμβαίνουν στους εργαζομένους κατά τη διάρκεια της εργασίας και με ευθύνη του εργοδότη (για τις πέραν του Ι.Κ.Α. υποχρεώσεις).

Η αποζημίωση που μπορεί να κληθεί να πληρώσει ο εργοδότης μπορεί να αφορά σε ηθική βλάβη, ψυχική οδύνη, αποζημίωση λόγω θανάτου ή αναπηρίας, απώλεια εισοδήματος κ.α.

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Καλύπτεται η εκ του νόμου ευθύνη του ασφαλιζομένου (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημίες που είναι δυνατόν να προκληθούν σε τρίτους, λόγω λάθους ή παράλειψης από αμέλεια στα πλαίσια της εξάσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας. Η κάλυψη μπορεί να δοθεί σε:
  • Αρχιτέκτονες / Μηχανικούς (κάλυψη για όλες τις μελέτες που εκπονούν σε ετήσια βάση ή για συγκεκριμένη μελέτη)
  • Ιατρούς
  • Φαρμακοποιούς
  • Νοσηλευτικά ιδρύματα / Κλινικές / Διαγνωστικά Κέντρα
  • Δικηγόρους
  • Λογιστές