Πλ. Δασίου 18

Ορεστιάδα

Κινητό

6947933765

Τηλέφωνο

2552021011

Δικαιολογητικά Στεγαστικών Δανείων

Τα στεγαστικά δάνεια χορηγούνται για αγορά (κατοικίας – οικοπέδου εντός σχεδίου), επισκευή, ανέγερση, ανακαίνιση, αποπεράτωση και χρειάζονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Δικαιολογητικά για απλό δάνειο

Για την προέγκριση του δανείου:

 • Αίτηση χορήγησης Στεγαστικού δανείου.
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία τριών (3) τελευταίων αποδείξεων μισθοδοσίας (μισθωτοί).
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου τριών (3) τελευταίων ετών.
 • Τρεις τελευταίοι δημοσιευμένοι ισολογισμοί ή αναλυτικά στοιχεία φορολογίας (έντυπα Ε1 και Ε3) για τα (3) τελευταία έτη. (Μόνο για ελεύθερους επαγγελματίες / επιχειρηματίες).

Για την έγκριση του δανείου: 

 • Τελευταίος τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου (εάν πρόκειται για διαμέρισμα χρειάζεται επιπλέον σύσταση οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας, κανονισμό πολυκατοικίας).
 • Πιστοποιητικό μετεγγραφής του ακινήτου.
 • Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από την μερίδα του μεταβιβάσαντος.
 • Πιστοποιητικό βαρών, κατασχέσεων, μη εκποιήσεως και μη διεκδικήσεως από το Υποθηκοφυλακείο.
 • Τυχόν αναφερόμενα στους τίτλους ιδιοκτησίας πληρεξούσια.
 • Κτηματολογικό απόσπασμα (εφόσον η περιοχή του ακινήτου έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο).
 • Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου & διάγραμμα κάλυψης.
 • Κάτοψη του προσφερομένου για εξασφάλιση ακινήτου.
 • Προϋπολογισμός έργων σε ειδικό έντυπο (σε περίπτωση ανέγερσης , αποπεράτωσης κ.λ.π.)
 • Φωτοαντίγραφο άδειας οικοδομής από το πολεοδομικό γραφείο.

Για την εκταμίευση του δανείου:

 • Πιστοποιητικό εγγραφής προσημείωσης από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
 • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Δικαιολογητικά για επιδοτούμενο δάνειο

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Αντίγραφο της δήλωσης φόρου εισοδήματος ή θεωρημένο από την Εφορία αντίγραφο του εντύπου Ε9, από όπου φαίνεται αν δηλώνονται ακίνητα.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι πρόκειται για πρώτη κατοικία και ότι δεν έχει χορηγηθεί επιδοτούμενο δάνειο από άλλο φορέα.
 • Φύλλο αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτου (μόνο σε περίπτωση ανέγερσης).
 • Πιστοποιητικό σπουδών από αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού (αν υπάρχει σπουδάζον ενήλικο τέκνο).
 • Βεβαίωση αναπηρίας (αν υπάρχει ανάπηρο πάνω από 67% ενήλικο τέκνο).
 • Διαζευκτήριο και δικαστική απόφαση επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων (αν υπάρχει χωρισμός γονέων).
 • Πιστοποιητικό θανάτου (αν υπάρχει χηρεία).