Πλ. Δασίου 18

Ορεστιάδα

Κινητό

6947933765

Τηλέφωνο

2552021011

Έξοδα αγοραστή

Φόρος Mεταβίβασης Aκινήτου

Σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου επιβάλλεται φόρος και υπόχρεος για την καταβολή του είναι ο αγοραστής. Για κάθε μεταβίβαση ακινήτου οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται, πριν από τη σύνταξη του συμβολαίου, να υποβάλουν κοινή δήλωση ΦΜΑ στη ΔΟΥ, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το ακίνητο.

O φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται σε 3% επί της φορολογητέας αξίας του ακινήτου, εκτός αν έχει αιτηθεί χρήση δικαιώματος πρώτης κατοικίας. Η αγορά πρώτης κατοικίας απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων υπό προϋποθέσεις και ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του αγοραστή. Ο ανωτέρω συντελεστής εφαρμόζεται σε μεταβιβάσεις ακινήτων, οι οποίες διενεργούνται από 1/1/2014 και μετά.

Αμοιβή Δικηγόρου

Από 1-1-2014 η παράσταση δικηγόρου κατά τη σύνταξη και υπογραφή μεταβιβαστικού συμβολαίου ακινήτου είναι προαιρετική για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.

Η άποψη μας είναι ότι η παρουσία και ουσιαστική συμμετοχή δικηγόρου στις συμβάσεις εμπράγματου δικαίου είναι πάντοτε χρήσιμη και μπορεί να αποτρέψει μεγάλες περιουσιακές ζημιές, ενώ η διεξαγωγή των συναλλαγών αυτών από μόνους συμβαλλόμενους χωρίς νομική κατάρτιση μπορεί να αποβεί καταστρεπτική.

Αμοιβή Συμβολαιογράφου

Η αμοιβή του συμβολαιογράφου υπολογίζεται με βάση κλίμακα η οποία προβλέπει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η αξία του ακινήτου τόσο χαμηλότερος είναι ο συντελεστής υπολογισμού της αμοιβής

Η αμοιβή του συμβολαιογράφου ξεκινά από 0,80% για αξία έως 120.000 ευρώ, μειώνεται στο 0,70% για αξία άνω των 120.000 ευρώ έως 380.000 ευρώ και πέφτει στο 0,65% εφόσον η αξία που αναγράφεται στο συμβόλαιο υπερβαίνει τις 380.000 και φθάνει μέχρι και τα 2.000.000 ευρώ.

Η αμοιβή των συμβολαιογράφων επιβαρύνεται με τον εκάστοτε συντελεστή ΦΠΑ, ενώ θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάθε πρόσθετο φύλλο συμβολαιογραφικών πράξεων χρεώνεται με 4,00-5,00€.

Αμοιβή Μεσίτη

Η αμοιβή που πρέπει να καταβάλλεται σε έναν νόμιμο μεσίτη αστικών συμβάσεων με την υπογραφή των συμβολαίων ανέρχεται στο 2% επί της πραγματικής αξίας του ακινήτου + ΦΠΑ.

Μετεγγραφή στο υποθηκοφυλακείο

Τα έξοδα μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο ή το Κτηματολογικό Γραφείο συνήθως διαμορφώνονται στο 0,775% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.