Πλ. Δασίου 18

Ορεστιάδα

Κινητό

6947933765

Τηλέφωνο

2552021011

pistopoiitika-metabibasis

Απαιτούμενα Πιστοποιητικά για την Πώληση Ακινήτου

 • Φορολογική ενημερότητα.
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου (συμβόλαια).
 • Τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) από τον δήμο που ανήκει το ακίνητο (απαιτείται αντίγραφο του συμβολαίου και ο τελευταίος λογαριασμός της ΔΕΗ εξοφλημένος).
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν.2238/94 για το εισόδημα , θεωρημένη από την ΔΟΥ.
 • Υπεύθυνη δήλωση ν.2459/97 θεωρημένη από την ΔΟΥ για τον ΦΜΑΠ.
 • Πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα (σε περίπτωση πώλησης οικοπέδου ή μονοκατοικίας) με την δήλωση του μηχανικού που το συνέταξε.
 • Εάν η περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο είναι κτηματογραφημένη απαιτείται κτηματογραφικό απόσπασμα.
 • Όταν οι τίτλοι κτήσης είναι κληρονομιά, δωρεά, γονική παροχή που έγιναν μετά την 31 / 12 / 1984 ζητείται πιστοποιητικό περί μη οφειλής σχετικού φόρου.
 • Εάν το ακίνητο χτίστηκε μετά το 1983 ζητείται άδεια οικοδομής.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ όταν ο πωλητής είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή συμμετέχει σε Ε.Π.Ε ή Α.Ε.
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο όταν το ακίνητο είναι μισθωμένο.

Απαιτούμενα Πιστοποιητικά για την Αγορά Ακινήτου

Όταν ο αγοραστής ζητήσει την απαλλαγή του φόρου μεταβίβασης θα πρέπει να προσκομίσει στη ΔΟΥ μαζί με τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης και:

 • Αντίγραφα των δηλώσεων εισοδήματος των τελευταίων 5 ετών.
 • Αντίγραφο του Ε9 θεωρημένο από την ΔΟΥ.
 • Στην περίπτωση που είναι έγγαμος απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και θα πρέπει να υπογράψει μια υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 του αρθρ.8.